Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Fous střechy s.r.o., se sídlem Víta nejedlého 860/8, 130 00 Praha 3, vydává za účelem informování svých zákazníků (dále jen „zákazníci") o zpracování jimi
poskytnutých osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů tyto zásady
zpracování osobních údajů (dále jen „zásady").

Společnost Fous střechy s.r.o. má v rámci zpracování osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále jen „správce").

V těchto zásadách jsou každému zákazníkovi poskytovány veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Aby mohli zákazníci čerpat výhody a využívat akce nabízené správcem, musí docházet ke zpracování osobních údajů. Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů zákazníků probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

1. Právní důvod zpracování osobních údajů
Právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (viz čl. 6 těchto zásad).

2. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

O každém zákazníkovi jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které správci zákazník pro
marketingové účely (viz čl. 6 těchto zásad) poskytl nebo v budoucnu poskytne. Plný rozsah
zpracovávaných osobních údajů získá zákazník dotazem učiněným způsobem dle čl. 9 těchto zásad.

Osobní údaje jsou ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby byl naplněn účel souhlasu se zpracováním osobních údajů.

O zákaznících jsou pro marketingové účely zpracovávány tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • titul (pokud je údaj poskytnut dobrovolně)

  • adresa bydliště a stát

  • telefonní číslo

  • emailová adresa

Tyto osobní údaje nebudou při zpracování předmětem automatizovaného individuálního
rozhodování, včetně profilování.

3. Prohlášení o bezpečnosti

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které od zákazníků získá, nakládá jako s přísně důvěrnými v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje zákazníků chránil před jejich zneužitím, ztrátou či zničením.

4. Seznam zpracovatelů osobních údajů

Správce nevylučuje, že v budoucnu budou některé osobní údaje zákazníků předávány dalším
zpracovatelům. Aktuální seznam zpracovatelů zákazník získá postupem dle čl. 9 těchto zásad.

Správce odpovídá za bezpečné zpracování osobních údajů prováděné zpracovateli.

5. Účel zpracování osobních údajů

Na základě souhlasu zákazníka se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se zbožím nabízeným společností Fous střechy s.r.o. a se zasíláním newsletterů týkajících se téže společnosti, souhlasí zákazník se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletterů a obchodních nabídek spojených se společností Fous střechy s.r.o., resp. s jejími, popřípadě jí nabízenými, produkty a výrobky (dále společně jen„marketingové účely"). V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové účely dochází k přímému kontaktování zákazníků.

Zákazník poskytuje správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Pokud ovšem zákazník neposkytne správci osobní údaje (neobnoví svůj souhlas), nemůže mu správce zasílat např. akční nabídky produktů.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, před odvoláním souhlasu dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile zákazník uplatní některá ze svých práv uvedených v čl. 9. těchto zásad, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Jakmile dojde ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení
zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci.

7. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může zákazník snadno odvolat zasláním emailu na adresu: dobris@fous.cz se zprávou, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

8. Práva zákazníků

Právo na přístup. Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má
zákazník právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.

Právo na opravu a doplnění. Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil
nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného
hodnověrného zjištění správce. Zákazník má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se zákazníka pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má zákazník právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se zákazníka musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní
povinnosti správce.

Právo na omezené zpracování. V případě, že by se zákazník dozvěděl, že jeho osobní údaje
zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné,
popřípadě byla-li podána námitka, může zákazník do doby, než dojde k řádně odůvodněnému
postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

Právo na přenositelnost. Zákazník má právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak má zákazník právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat námitku. Správce tímto zákazníka výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále má zákazník právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musí zákazník vylíčit, jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.

Právo podat stížnost. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

9. Uplatňování práv
Veškerá práva zákazníka uvedená v těchto zásadách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se ho týkají, může zákazník uplatňovat prostřednictvím emailu na adresu: dobris@fous.cz

Fous střechy s.r.o.

100% záruka – ani o Fous méně.

Více důvodů...

Volejte a pište nebo použijte jednoduchý
on-line formulář.

E-maily: info@fous.cz
poptavky@fous.cz
Výpočet ceny Vaší střechy zdarma

FOUS střechy na Facebooku!

Staňte se naším fanouškem, řekněte nám, co si myslíte, a nepropásněte nové soutěže a akce!

Odborný dodavatel - Zelená úsporám

FOUS střechy s.r.o., Praha 3, Žižkov, Víta Nejedlého 860/8 | Tel.: +420 318 520 566 | e-mail: info@fous.cz